Zero to One

Peter Thiel

9/10 - May 2015

Zero to One